Fysioterapia

Lasten fysioterapia

on lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, joka tukee ja mahdollistaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Fysioterapiassa pyritään vaikuttamaan lapsen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn niin, että hän pystyy käyttämään omia liikkumis- ja toimintakyvyn resurssejaan optimaalisesti arjessaan.

Lasten fysioterapian lähtökohtana ovat lapsen ja hänen perheen elämäntilanne ja voimavarat. Fysioterapia toteutuu lapsen omassa arkiympäristössä. Terapiajakson alussa laaditaan yhteistyössä asiakkaan/perheen kanssa fysioterapiasopimus sekä yksilölliset tavoitteet, joita tarkistetaan tarvittaessa matkan varrella. Lasten fysioterapiassa käytettävät menetelmät valikoituvat sekä lähettävän tahon että yhdessä asetettujen tavoitteiden, asiakkaan taitotason, vahvuuksien/rajoitteiden sekä mielenkiinnon mukaan.

Lasten fysioterapiassa yhteistyöllä on suuri merkitys. Yhteistyötä pyritään tekemään niin perheen ja muiden lähihenkilöiden kuin toisten terapeuttien, päiväkodin/koulun henkilökunnan kanssa. Näin pyritään siirtämään saavutetut taidot asiakkaan omaan arkeen ja ympäristöön.

NDT/Bobath

NDT/Bobath on maailmanlaajuisesti käytössä oleva lähestymistapa, jota käytetään erityisesti neurologisen kuntoutuksen saralla. Se ei ole terapiamenetelmä eikä siinä ole toimintamalleja vaan se perustuu kliiniseen päättelyyn, ongelmanratkaisuihin ja terapiataitoihin. Siinä pyritään löytämään yksilöllinen tapa auttaa lasta saavuttamaan kuntoutuksen päämäärät.

NDT/Bobath perustuu nykyaikaisiin teorioihin ja syvään asiantuntemukseen lapsen sensomotorisesta kehityksestä sekä lihasjänteydestä ja siitä miten ne ovat yhteydessä somatosensoriikan, havaintomotoriikan ja kognitiivisten taitojen kehittymiseen. NDT/Bobath –lähestymistavassa perehdytään tarkasti myös siihen miten ja miksi poikkeava lihasjänteys hankaloittaa lapsen sensomotoriikkaa ja sen myötä osallistumisen mahdollisuuksia .Poikkeava lihasjänteys aiheuttaa yksipuolista toimijuutta ja epätarkoituksenmukaisia linjauksia ja epärytmisyyttä. Yksilön oma aktiivisuus on terapiaharjoittelun keskiössä.

NDT/Bobath –terapeutti, terapiassa harjoitteleva yksilö ja hänen lähipiirinsä työskentelevät yhteisesti asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.

Faskiamanipulaatio ®Stecco -menetelmä

Faskiamanipulaatio® – menetelmä esittelee kokonaisen biomekaanisen mallin, joka auttaa tulkitsemaan faskian osuutta tuki-ja liikuntaelimistöön liittyvissä toimintahäiriöissä. Tämän manuaalisen menetelmän perusajatus on tunnistaa tarkka, paikallinen faskian alue, joka liittyy tiettyyn rajoittuneeseen liikkeeseen. Kun rajoittunut tai kivulias liike (suunta) on löydetty, tunnistetaan paikallinen faskiassa oleva alue ja tätä tarkasti määritettyä faskian aluetta manipuloimalla voidaan palauttaa liikkeen laajuus ja kivuttomuus.